Tsuyu katsu

Tsuyu katsu

つゆカツ Tsuyu katsu Pork loin katsu with homemade broth and assorted vegetables.